Historien

Starten

Det var en gang… Alt har en begynnelse – også Randesund misjonskirke. Eller Salem Øst, som var det uformelle navnet den gang. Da må vi tilbake til 1982 og menigheten Salem i Henrik Wergelandsgate i Kristiansand. Blant et allsidig menighetsarbeid vokste også tanken på menighetsvekst fram. Som sentrumsmenighet var medlemmene lokalisert i ulike bydeler, og mange bodde på østsiden av Varoddbrua. Spesielt mange av de unge barnefamiliene hadde bosatt seg her. Flere av disse hadde tilbrakt barne – og ungdomsår i Salem. Med lang avstand til sentrum, vanskelige trafikkforhold og en bydel som var atskilt med ei bro, var det flere grunner til at et eventuelt nybrottsarbeid kunne gro fram i Randesund. Derfor var det et framtidsrettet vedtak Salem gjorde da de valgte en komitè til å vurdere muligheten for menighetsvekst. Komitéen bestod av Henning Øverland (formann), Tormod Gundersen, Harald Lunde, Magne Reme og Malvin Håland – alle med tilknytning til Salem, men bosatt øst for Varoddbrua.

Salem hadde i flere år drevet et barnearbeid, kalt Fisken, i bydelen Randesund. Tilbudet var for barn i 4 – 6 års alderen og ble drevet 2 dager i uka på Hånes og Strømme skoler. Derfor var det naturlig å bygge videre på dette arbeidet og den kontaktflaten det hadde gitt. Dessuten hadde Salem flere omsorgsgrupper – også på østsiden. Dermed var det noen byggesteiner å bygge videre på. Høsten –82 ble det derfor fra komiteens side foreslått 2 familiesamlinger, en på Hånes skole og en på Strømme skole. Innbydelser ble laget og sendt alle kontakter, samtidig som andre menigheter og foreninger i bydelen ble informert om planene.

Samlingene hadde en utpreget familieprofil hvor barna var naturlige medspillere. Samtidig startet vi onsdagssamlinger for voksne hvor omsorgsgruppene møttes til vitnesbyrd, bønn og lovsang. Hjemmene var samlingstedet, men noen ganger var det fellessamlinger på skolene. Sentrale medspillere i prosessen var Salems to pastorer, ungdomspastor Kjell Pedersen og pastor Emil Kreunen. Med menigheten i Salem og pastorer i ryggen, ble det lagt et fundament som skapte trygghet og engasjement.

 

Omflakkende tilværelse

Gudstjenester og samlinger ble holdt på Strømme og Hånes skoler. Gymsalene var gode å ha, men det krevde praktisk innsats med tilrigging av stoler og bord. I tillegg ble hjemmene brukt til mindre samlinger. Senere kom hybelleiligheten til Inger Lill og Terje Pedersen i Bekkedalen på Søm i bruk. Den fungerte lenge som både menighetskontor og tilholdssted for barnegrupper. Med en slik omflakkende tilværelse dukket etter hvert ønske om eget kirkebygg opp. Søknad om tomt var allerede sendt kommunen og Strømme / Søms området ble sett på som det beste alternativet siden 2/3 av medlemmene på østsiden bodde her. Flere samtaler med sentrale personer i kommunal og privat regi ble holdt uten synlig resultat. Samtidig ble det jobbet med et kirkefond, og første gavebeløp (kr 1000) var allerede på nyopprettet konto (for øvrig menighetens hovedkontonr. den dag i dag). Noen ville også sette i gang arbeidsgrupper/kirkeringer for å skaffe penger. Vi kan trygt si at tomtespørsmålet stod på dagsorden til de fleste komitémøtene, men uten at det skulle ta fokus for selve hovedsaken – å bygge menighet – Guds levende organisme.

 

1983 – Bibel, bønn, boller og bråk

Etter en spennende høst -82 med to familietreff og fulle gymsaler, samlinger i hjemmene og flere nye kontakter, jobbet komitéen videre med strategi og videre planlegging. Komitéen ble utvidet med Ingeborg Jerstad (sekretær), Anne Kristin W. Andersen (kasserer) og Ole Martin Havnerås. Malvin Håland overtok ledervervet i komiteen. I tillegg fortsatte Henning Øverland og Tormod Gundersen. Familiesamlingene fortsatte, vi knyttet nye kontakter og husgruppene utviklet seg. Familiearbeid stod i fokus og barna hadde sin naturlige plass på i fellessamlinger og husgrupper. Skiturer, båtturer og oppstart av hobbyklubb for gutter og jenter skapte en spesiell familieprofil. På vårens tre familiesamlinger på Strømme og Hånes ble det spøkefullt sagt at vi hadde hovedfokus på de fire B-er, nemlig: Bibel, Bønn, Boller og Bråk. Idéen om høstmesse og loppemarked dukket opp og dato bestemt til 7. og 8. oktober. Her kunne det muligens være penger å hente til kirkefond. Nye tomtemuligheter ble undersøkt, men med negativt svar. Tre nye familietreff ble planlagt i høsthalvåret, og vi fikk en egen plakat med logo til å bruke i markedsføringen.

 

Kirketomt

I april 1983 fikk vi et tilbud fra kommunen om et 5,5 mål stort område på Hånes. Tomta lå i Fruktveien, hadde fin beliggenhet og kostet kr. 313.000 + renter. Nå var det viktig å informere medlemmene på østsiden, og brev ble sendt. På komitemøtet 25.04.83 foreslo Anne Kristin W. Andersen at vi kanskje snart skulle tenke på å danne egen menighet. Viktige spørsmål gjorde at det ble sendt ut informasjonsbrev til Salems styre og medlemmene på østsiden. Tomt og menighetsplanting var stikkordene. Etter sommeren ble det holdt et felles komitémøte med Salems styre og komitéen. Ingen saksliste forelå, men agendaen var selvsagt oppstart av ny menighet og hvordan prosessen skulle være videre. Vi drøftet også muligheten for et seminar våren 1984 hvor pastor Leiv Rasmussen sammen med Salems egne pastorer skulle delta. Han var engasjert i tilsvarende arbeid på Jæren og kunne ha mye å tilføre oss. Dessuten skulle Salem feire 50 års jubileum til våren. Ny menighet ville være litt av en gave! Salem hadde satt av kr. 30.000 øremerket kirkefond – Øst på sitt budsjett for 1983. Samtidig innbrakte høstmessa kr. 35.000.

 

Endelig…

Etter skriftlig informasjon, mange samtaler og bønn modnet tanken om egen menighet sterkere og sterkere. ”Modermenigheten” Salem støttet planene, og stiftelsesmøte for å danne egen, selvstendig menighet ble fastsatt til 29.04.1984. I tillegg var navn på den nye menigheten, økonomiansvar, statutter og andre viktige brikker avklart med Salem. Derfor inviterte komiteen med glede til selve stiftelsesdagen på Strømme skole. Møtet ble ledet av Malvin Håland. Ungdomspastor Kjell Pedersen innledet med Guds ord fra salme 118, 23-24. Ingunn Håland sang og Henning Øverland orienterte om menighetsdannelsen. Etter kaffe og kaker overtok valgkomitéen under ledelse av Terje Pedersen. 35 medlemmer fra Salem overførte medlemsskapet sitt og 10 nye sluttet seg til medlemslista. En ny menighet var født med 45 medlemmer. Salem Misjonsmenighet Øst ble det offisielle navnet, på folkemunne Salem Øst. Menighetens første valgte styre bestod av Torstein Berglihn, Åse Fossan, Anne Kristin W. Andersen, Henning Øverland og Malvin Håland. Så fulgte bønn for det nye styret, hilsener og pastor Emil Kreunen talte.

Vi var i gang!