Hvem er vi?

Randesund misjonskirke er selvstendig menighet som tilhører kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskap i vår kirke!

Visjon:

Vi har som overordnet visjon for alt arbeidet vi gjør i og ut fra menigheten:

Hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han.

Visjonen har to ledd: «Hjelpe mennesker til tro på Jesus …»: Dette handler om bevegelsen til Kristus og til nytt liv i han. Den andre delen av visjonen er å «hjelpe mennesker til […]et liv med han.» Vi vil hjelpe mennesker til å få en tro som holder gjennom livets ulike faser. Et liv med Jesus som er levende, som vokser og som utvikles.

Dette er både vår hensikt som menighet og drivkraft i alt vi gjør. Visjonen er felles og gjennomgående, både barne-, ungdoms- og voksenarbeidet.

Verdier:

Vi ønsker vi et fellesskap preget av følgende verdier:

Rotfestet

Vi vil være tro mot kallet Gud har gitt oss om å være Hans kirke, forankret i Bibelen og i fellesskapet med den levende Gud. Vi vil la oss prege av Guds ord og bønn. Derfra henter vi veiledning, kraft og inspirasjon.

Raus

Vi vil møte mennesker rundt oss med raushet, slik Jesus gjorde. Vi tror at Gud er raus, og at evangeliet er budskapet om denne rausheten. Vi vil også selv være rause med hensyn til vår bruk av tid, våre penger og ressurser.

Relevant

Vi vil dele evangeliet om Jesus på en relevant måte til alle generasjoner. Vi vil svare på de spørsmål som stilles, dekke de behov som finnes og kommunisere på en måte folk forstår. Vi er også overbevist om at troen oppleves mer relevant når den leves og deles der hvor vi til enhver tid befinner oss. Evangeliet er ikke bundet av kultur, tid og sted, men er aktuelt for alle mennesker, til alle tider og på alle steder.

Trykk på boksene under for å lese mer.

Virksomhet

Menighetens visjon; «hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han» er definerende for vår virksomhet. Kirken har et rikt og varierende aktivitetstilbud for både barn og ungdom, studenter og voksne. Virksomheten spenner fra Barne- og tweenskirka, barnekor via ungdomsarbeidet Loftet, studentarbeid i Touchpoint til Misjonskirken Pluss for de over 60. Gudstjenesten søndag formiddag kl.10:00 og 12:00 er menighetens ukentlige hovedsamling.

Mange av medlemmene har funnet en aktiv tjeneste i menighetens ulike virksomheter. Alle ledere i menighetens undergrupper bekjenner seg til Bibelens ord og lære.

Barnevelsignelse

De av medlemmene som praktiserer voksendåp, bærer barnet sitt frem for menigheten for at det skal velsignes og omsluttes av menighetens omsorg og forbønn. Så overlates avgjørelsen til barnet selv når det vil la seg døpe. Ungdom som er velsignet som babyer, får gjerne i forbindelse med konfirmasjonen et tilbud om å la seg døpe.

Organisasjon

Årsmøtet, som avholdes februar/mars, er Misjonskirkens høyeste besluttende myndighet. Menigheten har jevnlig medlemsmøter (menighetsmøtet) hvor løpende saker som legges fram av lederskapet blir behandlet.

Økonomi

Randesund Misjonskirke sin økonomi bæres av frivillige gaver og kirkeskatt. Mange gir faste gaver som overføres direkte fra konto, noe av gavene kommer også inn gjennom kollekt i gudstjenestene. De innsamlende midler går til å lønne stab og utgifter til drift av kirken. Utover dette driver vi egen utadrettet virksomhet og støtter Misjonskirken Norges felles misjonsarbeid i inn- og utland.

Kirkesamfunn

Randesund misjonskirke er en del av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge har i dag rundt 90 menigheter spredt over hele Norge med til sammen ca. 11000 voksne medlemmer.

Misjonsforbundet skiftet navn til Misjonskirken Norge 30. september 2016. Frikirkesamfunnet har sin opprinnelse fra vekkelsen med sokneprest Lammers i Skien i begynnelsen av 1850-årene. På grunn av et mer og mer avvikende syn på dåp, nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning, forlot Lammers og mange med ham Den norske kirke og grunnla landets første frimenighet i Skien den 4. juli 1856.

Misjonskirken Norge er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Helt siden starten har mottoet vært «Guds barns enhet og synderes frelse».

Nattverd

Nattverdbordet i misjonskirken er åpent for alle troende. Det er Kristus selv som innbyr til sitt bord for at vi skal minnes hans død og oppstandelse og slik bekjenne at vi tror på en levende Herre. Alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden og den er viktig for menighetens indre liv.

Lederskap

Randesund misjonskirke er en demokratisk institusjon med valg av personer til nøkkelfunksjoner under menighetens årsmøte. Menigheten har en leder og et lederskap som består av sju personer. Styremedlemmer velges for to år om gangen.

Nåværende lederskap finner du her.

Dåp

Selv om medlemmene står fritt i spørsmål om barnedåp eller troendedåp, mener vi at enhver kristen bør være en døpt kristen. Når et barn døpes i misjonskirken, bærer foreldrene barnet fram i tro på at det er Guds barn og påtar seg (med eller uten forbedere) å oppdra det i den kristne tro. Vi lærer altså ikke at det er frelse i dåpen, men at Guds nåde virker gjennom dåpen så lenge Guds ord og evangeliet lyder under handlingen. Den frelsende nåde knyttes til troen og ikke til vannet eller dåpshandlingen.

Konfirmasjon

Randesund Misjonskirke tilbyr de unge et frikirkelig konfirmasjonsopplegg, med samlinger gjennom høst- og vårsemester. Vi ønsker å ha en undervisning som er tydelig rotfestet i Guds ord, samtidig som det er relevant for ungdommenes liv. Samlingene av glede, trygghet og Jesus. Konfirmasjonshelgen er normalt 2. helg i mai.

Medlemskap

Randesund misjonskirke har i dag ca. 450 voksne medlemmer. Alle som bekjenner Kristus som Herre og ønsker å leve i tråd med Guds ord, kan være medlem i Randesund misjonskirke.